اعضا

اعضا

در حال حاضر آزمایشگاه اینترنت اشیاء دانشگاه صنعتی شیراز، چندین عضو فعال دارد که بر روی پروژه های تحقیقاتی وصنعتی متفاوتی، با همکاری اساتید دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،جناب آقای دکتر رضا جاویدان بعنوان مسئول آزمایشگاه ، و باقی همکاران ، آقایان دکتر امیدبوشهریان، دکتر رسول اسماعیلی فرد ، دکتر رضا اکبری، دکتر محسن اسلامی و دکتر جواد حقیقت مشغول فعالیت هستند.

دکتر رضا جاویدان

مسئول آزمایشگاه-دانشیار

دکتری کامپیوتر -هوش مصنوعی

دکتر رضا جاویدان

مسئول آزمایشگاه-دانشیار

دکتری کامپیوتر -هوش مصنوعی

دکتر رضا اکبری

عضوهیئت علمی -استادیار

دکتری - سیستم های نرم افزاری

دکتر رضا اکبری

عضوهیئت علمی -استادیار

دکتری - سیستم های نرم افزاری

دکتر رسول اسماعیلی فرد

عضوهیئت علمی -استادیار

دکتری - مهندسی نرم افزار

دکتر رسول اسماعیلی فرد

عضوهیئت علمی -استادیار

دکتری - مهندسی نرم افزار

دکتر امید بوشهریان

عضوهیئت علمی -دانشیار

دکتری - مهندسی نرم افزار

دکتر امید بوشهریان

عضوهیئت علمی -دانشیار

دکتری - مهندسی نرم افزار

دکتر محسن اسلامی

عضوهیئت علمی -استادیار

دکتر محسن اسلامی

عضوهیئت علمی -استادیار

دکتر جواد حقیقت

عضوهیئت علمی -استادیار

دکتر جواد حقیقت

عضوهیئت علمی -استادیار

دیگر دانشجویان و اعضای فعال آزمایشگاه :

علی جعفر زاده شیرازی

علی سامانی پور

آزیتا حاتمی نژاد

مهری ستوده سارانی

فرشید منوچهری کلانتری